Przykład prozelityzmu dziecięcego: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

26 October 2011

  • curprev 09:1409:14, 26 October 2011Bruno talk contribs 2,700 bytes +2,700 New page: Cooper (Hiszpania, 12 sierpnia 2006) Mam 15 lat i dobre stopnie w szkole. Do niedawna trudno mi było zdobywać przyjaciół, gdyż jestem jednym z najmłodszych w klasie i inni ucz...