Niech nikt nie dotknie moich dzieci... nawet Opus Dei!: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

26 October 2011

  • curprev 12:5612:56, 26 October 2011Bruno talk contribs 4,005 bytes +4,005 New page: Dolores Castaños, Hiszpania, 7 stycznia 2009 r. Kiedy po 13 latach członkostwa powiedziałam dyrektorce, że zamierzam odejść z Dzieła, poradzono mi, żebym przed ostateczną decyz...